Avrupa Stratejik GYF İhraç Belgesi Değişilik Onayı Alınmıştır

Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Avrupa Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu'na ait ihraç belgesinin değişikliğine ilişkin talebiniz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Konu ile ilgili ayrıntılı dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Anadolu Stratejik GYF İhraç Belgesi Değişilik Onayı Alınmıştır

Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu'na ait ihraç belgesinin değişikliğine ilişkin talebiniz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Konu ile ilgili ayrıntılı dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Avrasya Stratejik GYF İhraç Belgesi Değişilik Onayı Alınmıştır

Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Avrasya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu'na ait ihraç belgesinin değişikliğine ilişkin talebiniz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Konu ile ilgili ayrıntılı dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Avrasya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi Değişikliğ ve Duyuru Metni

Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Avrasya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç belgesinin “ Fon Birim Pay Fiyat Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar” , Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esasalar” ile “Fon Malvarlığından Yapılacak Harcamalara İlişkin Esaslar” maddelerinde değişiklik yapılmış olup ilgili değişiklikler bu duyurunun yatırımcılara iletildiği tarih baz alınmak suretiyle;

Fon Birim Pay Fiyat Açıklama Dönemine İlişkin Esaslar ile Fona Katılma ve Fondan Ayrılmaya İlişkin Esaslar 08.05.2018 tarihinden itibaren,

Fon Malvarlığından Yapılacak Harcamalara İlişkin Esaslar maddesi 06.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

Anadolu Stratejik GYF İhraç Belgesi Değişilik Onayı Alınmıştır

Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu'na ait ihraç belgesinin değişikliğine ilişkin talebiniz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Konu ile ilgili ayrıntılı dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Anadolu Stratejik GYF İçTüzük Değişilik Onayı Alınmıştır

Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu'na ait içtüzük değişikliğine ilişkin talebiniz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Konu ile ilgili ayrıntılı dokümanlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Şirket sermayesinin artırılmasına ilişkin SPK onayı

Yönetim Kurulumuzun 18.09.2017 tarih ve 2017/80 sayılı kararı ile Şirketin, 5.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, kayıtlı sermayesinin 3.500.000 TL’sinin tamamen nakden ödenmiş olması suretiyle, mevcut ortakların rüçhan hakları sınırlandırılmadan, her bir pay için 1 TL nominal değeri üzerinden primsiz ve imtiyazsız olarak 3.500.000 TL’den 3.750.000 TL’ye artırılması kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) yapmış olduğu izin başvurusuna, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.10.2017 tarih ve 12233903-350.05-E.11482 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

 

Şirket ünvan değişikliğine izin verilmesi

Şirketimizin faaliyet konularının girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini de kapsayacak şekilde ve Şirketimiz unvanının “Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.” olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.

Şirket sermayesinin artırılmasına ilişkin SPK onayı

Yönetim Kurulumuzun 17.04.2017 tarih ve 2017/35 sayılı kararı ile Şirketin, 5.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, kayıtlı sermayesinin 3.000.000 TL’sinin tamamen nakden ödenmiş olması suretiyle, mevcut ortakların rüçhan hakları sınırlandırılmadan, her bir pay için 1 TL nominal değeri üzerinden primsiz ve imtiyazsız olarak 3.000.000 TL’den 3.500.000 TL’ye artırılması kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na  (“SPK”)yapmış olduğu izin başvurusuna,  Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.04.2017tarih ve 12233903-335.05-E.5464 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

 

Sermaye Artış İzni Hakkında

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayesinin 2.500.000 TL’den 3.000.000 TL’ye artırılması için Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru olumlu sonuçlanmış ve 13.01.2017 tarih ve 12233903-335.05-E.518 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.

 

Sermaye Artırımı Hakkında

06.12.2016 tarih ve 2016/116 saylılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin, 5.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, 2.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.500.000TL’den 3.000.000 TL’ye artırılmasına karar verilmiştir.

 

SPK’dan İki Fonumuz için daha ihraç onayı alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Türkiye’nin ilk gayrimenkul portföy yönetim şirketi olarak kurduğumuz 2 ayrı fonumuz (Anadolu Stratejik GYF ve Milenyum GYF) için daha ihraç izinleri verilmiştir. 

 

İlgili SPK bültenine ulaşmak için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

 

Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.Milenyum Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

Detaylı bilgileri için lütfen info@re-pie.com veya 0212 286 30 52 numaralı telefondan irtibata geçiniz.

 

Novada Tokat Gayrimenkul Yatırım Fonu İç Tüzük SPK onayı

Novada Söke Gayrimenkul Yatırım Fonu İç Tüzük SPK onayı

Novada Akhisar Gayrimenkul Yatırım Fonu İç Tüzük SPK onayı

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme

Bilgilerinizin gizliliği ve güvenliği bizim için önemli; bu sebeple kişisel verilerinizin korunması amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK" ya da “ Kanun”) kapsamında şirketlerin uyması gereken usul ve esaslar ile hak ve özgürlükleriniz hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgilendirme, Kanun’un 10. Maddesi  gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

 

Kişisel verilerinizin toplanma ve işlenme amaçları:

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)uyarınca, sizlerden alınan kişisel bilgiler Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik usulleri çerçevesinde kaydedilebilecek, saklanabilecek, Kanun kapsamında belirtilen şartlarda işlenebilecektir. Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz çeşitli kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ve elektronik ortamda temin edilebilir.

 

KVKK başta olmak üzere diğer tüm yasal mevzuattankaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve Şirket’imiz tarafından sunulanhizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz amacıyla; faaliyet, amaç veyasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak Kişisel Verileriniz,Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca işlenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Paylaşımı ve Aktarımı:

 

KVKK uyarınca, sizlerden alınan ve Şirketimizce çeşitlikanallardan temin edilen kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen güvenlik vegizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, grupşirketlerimiz, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışıiştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, hizmetverdiğimiz şirketler, gerçek ve tüzel kişiler, tedarikçiler, ile faaliyetiniyürüttüğümüz şirketler/ iş ortaklarımız, denetim şirketleri, yasal olarakpaylaşılması gereken adli ve idari resmi kurumlar ile yasal sınırlamalarçerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında paylaşabilecek ve Kanunda belirtilenşartlarda Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenebilecektir.

 

Güvenlik ve Saklama:

 

Şirket’imiz tarafından temin edilen ve saklanan kişiselverilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları,manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıylagereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz size bildirilen amaçlar ve kapsamdışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri dealınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gereklikıldığı süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sona erdiğinde, vermiş olduğunuzkişisel bilgiler silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketveri akışlarından çıkarılabilecektir.

 

KVKK Gereği Haklarınız:

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgiliolarak, KVKK’nın 11. maddesi gereği her zaman Şirketimize başvurarak kişiselverileriniz hakkında bilgi alma, düzeltme/ değiştirme/ silme talebinde bulunma,vermiş olduğunuz veri işleme onayını geri alma, verilerin münhasıran otomatiksistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasınaitiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararauğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.Herhangi bir zamanda, tarafımızca işlenen verinize ait işleme haklarından vazgeçebilirya da verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sorgulayabilirsiniz. Bu kapsamdakihaklarınız 7 Ekim 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. KVKK anlamındakişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz için,online olarak web sitemiz veya mobil uygulamalarımız üzerinden veya doğrudanŞirketimiz çalışanları ile mesafeli iletişim kanalları ile yahut yüz yüzeiletişime geçerek, paylaştığınız bilgilerin doğru ve güncel olmasıgerekmektedir; aksi halde yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluklartamamen tarafınıza ait olacaktır.

2016 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Şirketimizin21.10.2016 tarih ve 2016 / 100 no’lu almış Yönetim Kurulu Kararına istinaden24.11.2016 tarihinde, saat:10:30’da, Şirket merkezi olan Huzur Mahallesi Maslak Ayazağa Caddesi No:4/C No:107 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2016 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.  

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

GÜNDEM :

1.     Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2.     Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görevlerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Novada Akhisar GYF Kuruluşu ve Fon Katılım Paylarının İhracına İlişkin Belgelerin SPK Onayı

Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Novada Akhisar Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve fonun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

Novada Söke GYF Kuruluşu ve Fon Katılım Paylarının İhracına İlişkin Belgelerin SPK Onayı

Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Novada Söke Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve fonun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. 

 

Novada Tokat GYF Kuruluşu ve Fon Katılım Paylarının İhracına İlişkin Belgelerin SPK Onayı

Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Novada Tokat Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve fonun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

Şirket Sermaye Artış İşlemi 26.07.2016 Tarihinde Tescil Edilmiştir

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayesinin 1.500.000 TL'den 2.500.000 TL'ye artırılması için Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvurunun olumlu sonuçlanmasına istinaden tescili için İstanbul Ticaret Odasına başvurulmuş ve 26.07.2016 tarihinde sermaye artırım işlemimiz tescil edilmiştir.

 

Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu İç Tüzük SPK onayı

Maslak 1453 Gayrimenkul Yatırım Fonu İç Tüzük SPK onayı

Milenyum Gayrimenkul Yatırım Fonu İç Tüzük SPK onayı

Şirket sermayesinin artırılmasına ilişkin SPK onayı

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayesinin 1.500.000 TL’den 2.500.000 TL’ye artırılması için 27.05.2016 tarih ve 2016-61 sayı ile Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru olumlu sonuçlanmış ve 17.06.2016 tarih ve 12233903-335.05-E.7040 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.

 

Gayrimenkul Yatırım Fonlarımızın kuruluş izni alındı

Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu | Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Milenyum Gayrimenkul Yatırım Fonu | Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Maslak 1453 Gayrimenkul Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

 

Ana Sözleşme Değişikliğine İzin Verildi

Şirketimizin ticaret ünvanının "RE-PIE Gayrimenkul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi ve bununla birlikte esas sözleşmemizin 2., 5., 8., 12., 15., 17 . ve 34. maddelerinin tadil edilmesi ve 16., 35., 36., 37., 38., 39. ve 40. maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması mevcut esas sözleşmenizin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yapmış olduğumuz izin talebimiz III-55,1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (PYŞ Tebliği)'nin 24. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Şirket Sermaye Artış İşlemi 21.01.2016 tarihinde Tescil Edilmiştir

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayesinin 1.000.000 TL'den 1.500.000 TL'ye artırılması için Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvurunun olumlu sonuçlanması ve Yönetim Kurulumuzun 12.01.2016 tarihinde alımış olduğu karara istinaden ana sözleşmenin 8.maddesinin sermayeye ilişkin maddesinin tescili için İstanbul Ticaret Odasına başvurulmuş ve 21.01.2016 tarihinde sermaye artırım işlemimiz tescil edilmiştir. Ana sözleşmenin sermaye ilişkin 8.maddesinin yeni şekli ektedir.

 

Şirket sermayesinin artırılmasına ilişkin SPK onayı

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayesinin 1.000.000 TL’den 1.500.000 TL’ye artırılması için 10.12.2015 tarih ve 2015-16 sayı ile Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvuru olumlu sonuçlanmış ve 30.12.2015 tarih ve 12233903-335.05-E.14656 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.

 

Şirket sermayesinin pay devrine ilişkin SPK onayı

04.08.2015 Tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan pay devri başvurusu, Semaye Piyasası Kurulunun karar organının 05.11.2015 tarih ve 30/1379 sayılı toplantısında; Ömer Faruk ÇELİK'İN Şirket sermayesinin %100'ünü temsil eden 1.000.000 TL nominal tutarlı payının %30'nun Mehmet Ali ERGİN'e, %30'nun Caner BİNGÖL'e, %20'sinin Muhammet Haluk SUR'a ve %20'sinin Mehmet Emre ÇAMLIBEL'e devrine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Karar Sermaye Piyasası Kurulunun 05.11.2015 Tarih 2015/29 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.

 

Şirketimiz faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi aldı.....

Sermaye Piyasası Kurulu Şirketimizin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına 14.05.2015 tarihinde karar vermiştir.

 

2015 / 12 Sayılı SPK Haftalık Bülteni