Şirketin ana faaliyet konusu, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi ile girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetilmesidir.

 

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (Kurul) gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, kolektif portföy yöneticiliği ve kurucusu veya yöneticisi olduğu yatırım fonlarının katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması ile girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetilmesi faaliyetinde bulunabilir.

 

Şirketin faaliyet konularının girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini de kapsayacak şekilde unvanının “Re-Pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.” olarak değiştirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun vermiş olduğu izin doğrultusunda, 22.05.2015 tarih ve GPYŞ/PY-1/587 sayılı portföy yöneticiliği belgesi iptal edilerek 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Ek’te yer alan 28.07.2017 tarih ve GGSPYŞ/PY.2/687 sayılı yeni yetki belgesi düzenlenmiştir.